Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Gammer psykologkonsult hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till mig, Therese Ideström Gammer.

Personuppgiftsansvarig

Gammer psykologkonsult är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och mig. Kontaktuppgifter till Gammer psykologkonsult är följande:

Adress: Norlindsvägen 27, 168 59 Bromma kyrka

Tel: 0708 - 67 64 50

E-post: gammer.psykologkonsult@gmail.com

Ändamål och rättslig grund för behandling

Gammer psykologkonsult använder de uppgifter du lämnar till mig för att jag ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som Gammer psykologkonsult har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Min verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Gammer psykologkonsult kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Gammer psykologkonsult skickar aldrig känsliga personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter via e-post eller SMS. Övrig e-post och SMS raderas snarast, dock senast var tredje månad.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan Gammer psykologkonsult dock ha skyldighet eller möjlighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis vid oro för att barn far illa, vid oro för akut fara för att du själv eller någon annan kan bli skadad, vid kännedom om att allvarligt brott har begåtts, eller att ett allvarligt brott planeras och kan förhindras.

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan Gammer psykologkonsult ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

• Socialtjänstlagen, om ett barn far illa

• Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Gammer psykologkonsult behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att Gammer psykologkonsult ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till samtalen, de bedömningar som görs, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att jag anger vilken information som jag har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar. Utan journalföring av dessa uppgifter kan samtal hos mig inte genomföras.