Psykologisk behandling

För dig som är i behov av psykologisk behandling/ psykoterapi arbetar jag utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). I dessa behandlingsmetoder fokuserar vi på sambandet mellan känslor, tankar och beteenden.

Vanliga problemområden att söka för är exempelvis:

 • stressrelaterad ohälsa
 • sömnsvårigheter
 • oro/ ångest
 • nedstämdhet
 • kris och svåra händelser. 

När du söker psykologisk behandling börjar vi med att träffas vid tre samtal (så kallade inledande samtal) för att gemensamt kartlägga och få en förståelse för din aktuella situation och mående. Vi går igenom hur problemen har uppkommit, vad du har för målsättning och vad du kan behöva framåt. Vid det tredje samtalet sammanfattar vi tillsammans det vi har kommit fram till och tar ställning till om psykologisk behandling ska inledas.

Om vi kommer överens om att påbörja en psykologisk behandling efter de inledande samtalen gör vi en gemensam plan för hur fortsättningen ska se ut. I planen beskriver vi vilket problemområde vi ska fokusera på, vilken målsättningen ska vara och hur länge och ofta behandlingen ska pågå.

Vi utvärderar kontinuerligt för att se att vi är på rätt väg och att du får den hjälp du önskar.

De inledande samtalen kan också resultera i att vi kommer fram till att det är annan hjälp du behöver, till exempel via vårdcentral, företagshälsovård, psykiatri eller familjerådgivning. Då pratar vi om hur du gör för att söka dig vidare och få stöd på rätt vårdnivå.

Vi kommer tillsammans överens om vilken längd det ska vara på samtalen. Vanligtvis pågår behandlingen i cirka 10 - 20 samtal.

Målen kan till exempel handla om att:

 • Få en bättre förståelse för sina svårigheter
 • Att stärka sina resurser och redan fungerande hanteringssätt
 • Att skapa en hållbar livsstilsförändring
 • Att skapa utrymme för återhämtning och självomhändertagande i vardagen
 • Att hitta sätt att bemästra/förändra det som upplevs hindrande för en idag
 • Att hitta sätt att uttrycka sina känslor och behov för att lättare hantera de utmaningar en möter i livet
 • Att kunna leva med det som är svårt
 • Att hitta sätt att stå ut med svåra tankar och känslor


Pris psykologisk behandling

Samtal (45 min)          1300 kr

Samtal (60 min)          1500 kr