Utbildning

Leg psykolog, specialist i psykologisk behandling/ psykoterapi


Psykologprogrammet, Umeå universitet, 2004-2009

Har från Psykologprogrammet en bred kunskapsbas inom bland annat utvecklingspsykologi, organisationspsykologi, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Efter psykologexamen samt ett års praktisk tjänstgöring (PTP) erhöll jag min legitimation 2010. 

Specialistutbildning inom psykologisk behandling/ psykoterapi, 2013 - 2024

Specialistutbildningen ger mig en fördjupad expertis inom psykologisk behandling/ psykoterapi. Som specialistpsykolog är jag tränad i att lösa svårare och mer komplexa uppgifter i en verksamhet. Jag är tränad i att agera med vetenskaplig kunskap som bas och med en hög grad av professionell integritet, yrkesmässig autonomi och etisk medvetenhet.

I min specialisering ingår följande kurser: 

Kvinnors hälsa - Fokus är kvinnors hälsa från barndom till ålderdom. Innehåller biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter att ta hänsyn till. Några ämnen som lyfts är graviditet, föräldrablivande, jämställdhet samt hormonella aspekter som PMS och klimakteriet.

Krishantering i arbetslivet - Fokus är krispsykologi, krisreaktioner hos individer och grupper, krisstöd och terapeutiska insatser, samt ledarskap och organisation under krishändelser.

ACT i teori och praktisk tillämpning - Specialistkurs i acceptance and commitment therapy.

CBT for trauma - The state of the art - Specialistkurs om trauma och traumabehandling med kognitiv beteendeterapi med Martina Mueller och Alison Croft från Oxford Cognitive Therapy Center.

Klinisk neuropsykologi - Ger kunskaper på avancerad nivå inom neuropsykologi och kopplingen hjärna - beteende.

Introduktionskurs - Fokus är på professionsteori, etik, juridik, evidens, ledarskap och ett jämlikt bemötande.

I specialiseringen ingick deltagande i ett specialistkollegium som som löpte över tre år och var ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen. Även genomförande av ett vetenskapligt arbete ingick, där mitt ämne var Att minska glappet - Om att skapa förutsättningar för enkla vägar till stöd och behandling vid kris och trauma.

Erfarenheter från yrkeslivet

Just nu arbetar jag, utöver att driva min egen verksamhet, på ett företag som heter Falck. Där har jag fokus på stödjande/avlastande samtal och psykologisk behandling, samt krisstöd till medarbetare, chefer och organisationer. Jag har även hållit i föreläsningar om stress, arbetsmiljö, psykisk ohälsa i arbetslivet, samt arbetat med arbetsmiljökartläggningar, företagshälsovård och olika typer av gruppinsatser. Andra uppdrag och tjänster jag har haft är: 

- Faktagranskare på vårdguiden 1177

- Leg. psykolog på en psykiatrisk mottagning för vuxna nyinsjuknade i psykos, Region Stockholm

- Leg psykolog, konsult för Rehab Station Stockholm för att ge krisstöd till patienter och handledning till vårdpersonal

- Leg. psykolog på en mottagning för unga vuxna, vårdbolaget 10100 i Norrtälje

- Leg. psykolog på en barnpsykiatrisk mottagning, vårdbolaget 10100 i Norrtälje